Banner erilaiset

Erkki Virtas omfattande översättningsarbete “Mellan minoriteter och majoriteter” (Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2006) är en bok om relationen mellan Finland och Sverige utifrån flera vetenskapsgrenars perspektiv. Erkki redigerade verkets finskspråkiga artiklar och översatte dem till svenska. Boken innehåller forskningsartiklar från olika vetenskapsgrenar, bl.a. geografi, historia, psykologi, socialantropologi, socialpsykologi och sociologi.

Erkki redigerade och översatte även projektets svenskspråkiga artiklar till finska för bokens finskspråkiga version “Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken” (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007).

Båda böckerna publicerades inom ramen för det omfattande finländsk-svenska forskningsprogrammet “Svenskt i Finland – finskt i Sverige” (Kahden puolen Pohjanlahtea, Interactions across the Gulf of Bothnia). Erkkis arbete med redigering och översättningar lovordades av både artikelförfattarna och de två böckernas redaktörer, professor Charles Westin och professor Marianne Junila, som i sitt förord skriver: “Ett särskilt tack vill vi rikta till fil. dr Erkki Virta. Han har översatt femton artiklar skrivna på svenska till finska, och två artiklar skrivna på finska till svenska. I samband med översättningsarbetet har han påtalat oklarheter i texterna och felaktigheter i den språkliga utformningen vilka undgått våra redaktörsögon.”

Erkki skrev också till bokens båda språkversioner en populärvetenskaplig artikel om relationen mellan finskhet och svenskhet. Artikeln uppmärksammades och berömdes i rikssvenska medier, i synnerhet på tidningarnas kultursidor. I Finland blev Erkkis text främst uppmärksammad inom vetenskapssamhället, och blev utgångspunkten till en ny statsfinansierad studie om finskhet och svenskhet.